Strona główna Regulamin

Regulamin

I. Definicje 

Użyte w Niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Regulamin – regulamin niniejszego Systemu Telemedycznego „AnandaMed.pl”

2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://anandamed.pl, w skład którego wchodzą między innymi następujące portale wydzielone przez Administratora Serwisu (dalej łącznie jako „Portale”): 

a) Portal Pacjenta– stanowiący wydzieloną część Serwisu, w ramach którego Zarejestrowany Użytkownik będący osobą fizyczną uzyskuje dostęp do udostępnionych w ramach Portalu Pacjenta funkcji takich jak, m.in.: możliwość Rezerwacji Usługi Medycznej, możliwość zawarcia Umowy na Świadczenie Usług Medycznych, dostęp do Usługi dostępu do Dokumentacji Medycznej, dostęp do części własnej dokumentacji medycznej. W tym miejscu zastrzega się, że w zależności od rodzaju zakupionej Usługi Medycznej, Pakietu Usług Medycznych lub Pakietu Opieki Medycznej, zakres funkcji udostępnionych za pośrednictwem Portalu Pacjenta może się różnić dla poszczególnych Użytkowników. 

b) Portal dla Specjalistów – stanowiący wydzieloną część Serwisu dostępną dla podmiotów, które zawarły z Administratorem Serwisu odrębną umowę udzielającą dostępu do Portalu Specjalistów. 

c) Portal dla Placówek Medycznych– stanowiący wydzieloną część Serwisu dostępna dla podmiotów, które zawarły z Administratorem Serwisu odrębną umowę udzielającą dostępu do Portalu Placówek Medycznych.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu. 

4.Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Serwisie, przy użyciu indywidualnego adresu e-mail; 

5. Rejestracja Konta – udzielenie Użytkownikowi przez Administratora Serwisu uprawnień dostępu do danego wyżej wymienionego Portalu; 

6. Konto – część Serwisu wydzielona dla danego Użytkownika umożliwiająca korzystanie z danego Portalu; 

7. Administrator Serwisu lub AnandaMed.PL – ANANDAMED Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Librowszczyzna 6/1, 31-030 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000637209, kapitał zakładowy 13 000,00 zł, email biuro@anandamed.pl

8. Umowa na korzystanie z Serwisu – umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie Rejestracji Konta, obejmująca prawo do korzystania z Konta. 

9. Umowa na newsletter – umowa zawierana z Użytkownikiem, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

10.Umowa o świadczenie usług medycznych  – zawierana pomiędzy Administratorem Serwisu, a Użytkownikiem, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, która może mieć formę: 

a) odpłatnej umowy partnerskiej, o wykonanie wskazanej Usługi Medycznej lub Usług Medycznych, 

b) odpłatnej umowy, o wykonanie wskazanej Usługi Medycznej lub Usług Medycznych, w ramach subskrypcji przez czas określony,

c) odpłatnej umowy o dostęp do wskazanych Usług Medycznych przez czas określony podczas zawierania Umowy na Świadczenie Usług Medycznych.

11. Usługa Medyczna – opisana w treści Serwisu usługa medyczna, służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, złożone z określonej procedury zdrowotnej oraz niezbędników przekształceń, wymaganych do zrealizowania danego świadczenia zdrowotnego. Usługa Medyczna, w zależności od charakteru, może być również świadczona zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (usługa telemedyczna). Dopuszcza się także możliwość, by Usługa Medyczna mogła mieć również charakter niemedyczny, konwencjonalny i niekonwencjonalny.

12.Rezerwacja Wizyty – funkcja Serwisu, pozwalająca Użytkownikom na rezerwację terminu celem skorzystania z udostępnionej w Serwisie Usługi Medycznej.

13.Pacjent – osoba fizyczna, która zawarła Umowę na Świadczenie Usług Medycznych.

14.Usługa dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta–oferowana Pacjentom usługa umożliwiająca dostęp do dokumentacji medycznej, w szczególności wyników badań za pośrednictwem Serwisu, jak i ich pobrania jako odrębny dokument.

15. Wykonawca Usługi – uprawniona osoba fizyczna wykonująca Usługę Medyczną na rzecz Pacjenta, w szczególności lekarz, lub inny podmiot leczniczy realizujący Usługę Medyczną, z którym AnandaMed.pl zawarł odrębną umowę współpracy.

16. Siła Wyższa – oznacza zdarzenie będące poza kontrolą Stron lub Pacjenta i uniemożliwiające wywiązanie się ze swoich zobowiązań przez Stronę lub Pacjenta.

17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późń.zm.

18. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a w zakresie prawa do odstąpienia od umowy – również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

19. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., z późń.zm.

20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, z późń.zm.

21. Karta Pacjenta, dalej zwana „Karkoteką”- dokument zawierający dane osobowe Pacjenta, spis powstałych zdarzeń medycznych, dokumentację medyczną Pacjenta.

II. Postanowienia ogólne 

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia usług, za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującej się pod adresem https://anandamed.pl (zwanym dalej jako „Serwis”). 

2.Administrator za pomocą Serwisu świadczy usługi umożliwiające Pacjentom dokonywanie rezerwacji Wizyt oraz zakup medycznych konsultacji prowadzonych przez Wykonawcę Usługi, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

3.Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

4.Zawartość Serwisu, w szczególności teksty i znaki graficzne stanowi własność Administratora Serwisu i jest prawnie chroniona.

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

 1. podstawowe funkcjonalności Serwisu, 
 2. minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, 
 3. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta, 
 4. zasady zawierania Umów na Świadczenia Medyczne za pośrednictwem Serwisu, 
 5. zasady świadczenia Usługi Dostępu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej za pośrednictwem Serwisu, 
 6. tryb postępowania reklamacyjnego, 
 7. zasady polityki ochrony danych osobowych, 
 8. zasady zmiany Regulaminu. 

6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj https://anandamed.pl/regulamin/ i sporządzić wydruk. 

7.Należy wskazać, iż podane w Serwisie informacje o Usługach Medycznych, Pakietach Usług Medycznych i Pakietach Opieki Medycznej, a także o innych towarach lub usługach dostępnych do zakupu za pośrednictwem Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. 

8.Administrator Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu, w celu przeprowadzania koniecznych jego konserwacji, aktualizacji lub ewentualnych napraw. 

9. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy Serwisu, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom. 

10.Użytkownik nie ma prawa kopiować, ani utrwalać elementów, ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu. 

11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu, w szczególności w formie artykułów, nie muszą być pozbawione błędów. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. W szczególności materiały opublikowane w Serwisie nie stanowią porady medycznej, ani diagnozy. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa. 

12. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, jednak wyłącznie w takim zakresie, w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora Serwisu. 

13. Umowy opisane postanowieniami niniejszego Regulaminu, zawierane na odległość, uważa się za zawarte z momentem potwierdzenia ich zawarcia przez Administratora Serwisu, w szczególności przez wysyłkę do Użytkownika wiadomości e-mail z odnośnym potwierdzeniem, chyba że co innego wprost wynika z treści danej umowy, w tym niniejszego Regulaminu. 

III. Ogólne warunki świadczenia usług, w ramach Serwisu

1.Serwis stanowi narzędzie do zapisywania się w sposób on-line na konsultacje medyczne świadczone drogą elektroniczną, w formie telefonicznej konsultacji, lub wizyty stacjonarnej we wskazanej poradni.

2.Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące: 

 1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; 
 2. posiadanie i dostęp do indywidualnej poczty elektronicznej; 
 3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.

3. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie indywidualnego Konta poprzez dokonanie Rejestracji Konta w Serwisie (rejestracja). 

4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnegoe udostępnionego na stronach Serwisu, w którym Użytkownik musi podać dane oznaczone jako wymagane oraz kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez Administratora Serwisu na podany podczas rejestracji przez Użytkownika adres e-mail. 

5. Warunkiem rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe. Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych, prawdziwych danych. 

6. Aktywowanie Konta następuje po kliknięciu w otrzymany na adres e-mail link w określonym czasie. Hasło powinno składać się z przynajmniej 8 znaków, małej i wielkiej litery, cyfry oraz znaku specjalnego jak np. (!@#$%^&*) – cyfra jak i znak specjalny jest wymagany i powinno być znane jedynie Użytkownikowi. 

7. Administrator Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu za pośrednictwem jego Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności, gdy Użytkownik, podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,   dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Administratora Serwisu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów. 

8. Osoba, o której mowa w pkt. 7, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu. 

9. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do: 

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, 
 2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, 
 3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
 4. korzystania z Serwisu w sposób zgodny ze wszystkimi, mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu. 

10. Umowa na korzystanie z Serwisu w rozumieniu niniejszego Regulaminu zawierana jest z Pacjentem przez zarejestrowanie konta Użytkownika. 

11.Konsultacji medycznych udzielają wykonawcy usługi zarejestrowani poprzez system teleinformatyczny AnandaMed.pl

12.Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług Medycznych odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13.Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

14.Rejestracja Karty Pacjenta (zwana dalej kartoteką) odbywa się wyłącznie poprzez stronę internetową https://anandamed.pl. Celem stworzenia kartoteki Pacjent podaje następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu komórkowego,
 4. numer pesel,
 5. adres zamieszkania(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

15.W przypadku powstania w Kartotece zdarzenia medycznego dane Pacjenta będą przetwarzane i przechowywane, zgodnie z prawem przez okres 20(dwudziestu lat), od daty powstania ostatniego wydarzenia w Kartotece Pacjenta.

16.W celu należytego świadczenia usług, w tym zapewnienia kontaktu z Pacjentem, Wykonawca Usługi będzie przesyłał na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, krótkie wiadomości o charakterze technicznym dotyczące dokonanych rezerwacji (w szczególności, z  potwierdzeniem rejestracji lub informację przypominająca o telekonsultacji). W celu uniknięcia wątpliwości, komunikaty o których mowa wyżej nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV. Procedura zawierania Umów o Świadczenie Usług Medycznych 

1.Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Medycznych przez Użytkownika wymaga posiadania Konta. 

2.Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Medycznych w ramach umowy partnerskiej czy subskrypcji wymaga również zaakceptowania treści umowy o usługi medyczne udostępnianej Wykonawcy Usługi, w procesie zawierania odnośnej Umowy o Świadczenie Usług Medycznych. 

3. W celu zawarcia Umowy na Świadczenie Usług Medycznych Pacjent powinien korzystając z Serwisu wybrać Usługi Medyczne, które nie są oznaczone jako „niedostępne”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu. 

4. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie przedmiotu Umowy o Świadczenie Usług Medycznych. 

5. W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Medycznych konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i oznaczonych przez Administratora Serwisu jako wymagane. 

6. Zawarcie Umowy na Świadczenie Usług Medycznych uprawnia Pacjenta do korzystania z tych Usług Medycznych, które zostały opisane w informacji na temat danego Pakietu Usług Medycznych lub Pakietu Opieki Medycznej w chwili zawierania Umowy. 

7. Chwilą zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Medycznych jest wysłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika potwierdzenia przez Administratora Serwisu. 

8. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Medycznych lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z Użytkownikieme, lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Administratora Serwisu do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Medycznych. 

V. Zakup i rezerwacja wizyty

1.Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne jednak Pacjent chcąc dokonać zakupu Wizyty zobowiązany jest do uiszczenia płatności za wybraną przez siebie usługę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie Serwisu,https://anandamed.pl . Pacjent zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu Wizyty o jej całkowitym koszcie. 

2.Ceny za Wizyty podawane są w złotych polskich (zł) i są zwolnione z podatku VAT.

3.Pacjent nie ma możliwość rezerwacji Wizyty oferowanej przez Wykonawcę Usługi na stronie Serwisu bez jej jednoczesnego opłacenia. Warunkiem odbycia Wizyty jest fakt dokonania płatności poprzez udostępnione przez Administratora Serwisu płatności elektroniczne.

4. Płatności za Wizyty dokonywane są przez Pacjenta, z góry za pośrednictwem serwisu płatności PayU.

5.Po skutecznym dokonaniu płatności za Wizytę i zaksięgowaniu środków przez AnandaMed.pl Pacjent otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą opłacenie Wizyty.

6.W przeciągu 24 godzin (jednej doby) Pacjent może zarezerwować nie ograniczoną liczbę dostępnych Wizyt na stronie Serwisu.

7.Świadczone usługi medyczne odbywać się w języku polskim, u wybranych Wykonawców Usług będzie również możliwość ich świadczenia, w języku obcym.

8.Pacjent przerywając trwającą Wizytę przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji medycznej.

9.Pacjent przed i podczas trwania Wizyty ma możliwość przesłania Wykonawcy Usług wyników badań bądź innych niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia. Informacje te dołączane zostają do dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.

10.Pacjent podczas Wizyty może zostać poproszony przez Wykonawcę Usługi, celem zweryfikowania jego tożsamości, o przedstawienie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, lub w inny sposób umożliwiający ustalenie jego tożsamości.

11. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji Usługi Medycznej w terminie wynikającym z Rezerwacji Usługi Medycznej z przyczyn leżących po stronie Administratora Serwisu, Użytkownikowi, Administrator Serwisu może zaproponować zmianę terminu Rezerwacji Usługi Medycznej lub Wykonawcy Usługi. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, pomiędzy Stronami obowiązuje nowy termin Rezerwacji Usługi Medycznej. 

12.Pacjent nie ma prawa odwołania lub zmiany terminu zakupionej Wizyty.

13.AnandaMed.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.

14.Pacjent może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu w tym przerwać trwającą Wizytę bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W celu uniknięcia wątpliwości, Pacjent przerywając Wizytę przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji medycznej.

VI. Ceny i metody płatności 

1. Ceny Usług Medycznych podawane są w złotych polskich i są zwolnione z podatku VAT.

2. Użytkownik może wybrać udostępnione przez Administratora Serwisu formy płatności za zamówione usługi. W celu dokonania płatności z góry, Użytkownik powinien kierować się informacjami dostarczonymi przez Administratora Serwisu lub operatora danej płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem operatorów płatności, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów świadczenia usług przez takiego operatora. 

3. Każda Umowa na Świadczenie Usług Medycznych potwierdzana jest z użyciem indywidualnej wiadomości e-mail przekazywanej na adres e-mail podany w procesie zawierania Umowy na Usługę Medyczną. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT, która jest przesyłana Użytkownikowi wyłącznie na adres e-mail podany w procesie zawierania Umowy na Usługę Medyczną. 

 

VII. Usługa Dostępu do Dokumentacji Medycznej Pacjenta

1. Usługa Dostępu do Dokumentacji Medycznej Pacjenta, w szczególności w zakresie wyników badań, dostępna jest dla wybranych przez Administratora Serwisu Usług Medycznych. 

2. Usługa Dostępu do Dokumentacji Medycznej świadczona jest za pośrednictwem Portalu Pacjenta.

3. Usługa Dostępu do Dokumentacji Medycznej w zakresie wyników badań świadczona jest również za pośrednictwem linku do strony udostępnionego w Serwisie – po podaniu przez Użytkownika przekazanego mu osobiście przez Administratora Serwisu lub na jego zlecenie loginu i hasła. 

4. Wyniki badań objęte Usługą Dostępu do Dokumentacji Medycznej udostępniane są w sposób opisany powyżej niezwłocznie, po uzyskaniu wyników badań. 

5. W ramach Usługi Dostępu do Dokumentacji Medycznej Użytkownik może uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej powstałej po dacie uzyskania dostępu. Dostęp ten nie stanowi udostępnienia dokumentacji medycznej w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i w żaden sposób nie ogranicza uprawnień pacjentów wynikających z w/w ustawy do uzyskiwania dostępu, kopii i odpisów dokumentacji medycznej. 

VIII. Wymogi techniczne

1.Usługi Medyczne świadczone są, z wykorzystaniem połączenia internetowego audio-video za pośrednictwem systemu teleinformatycznego AnandaMed.pl

2.Pacjent musi być podłączony do sieci „Internetu” celem przeprowadzenia wizyty.

3.Pacjent w celu odbycia Wizyty może wykorzystać komputer, smartfon lub tablet. Urządzenie to musi być wyposażone w sprawnie działający mikrofon oraz kamerę (w przypadku wideo konsultacji medycznych). Przed wizytą należy wyrazić zgodę na uruchomienie mikrofonu oraz kamery.

IX. Odpowiedzialność Administratora Serwisu

1. Administrator Serwisu ponosi odpowiedzialność za brak możliwości skorzystania z Usługi Medycznej w przypadku, jeżeli brak taki spowodowany jest okolicznościami, za które winę ponosi Administrator Serwisu,  jednakże z wyłączeniem kiedy brak możliwości skorzystania z Usługi Medycznej powstał w wyniku:

 1. działania siły wyższej, 
 2. nieprawidłowego działania dostawców sieci Internet lub usług telefonii komórkowej, niezawinionego przez Administratora Serwisu, 
 3. nieprawidłowego działania urządzeń, z których korzysta Użytkownik, niezawinionego przez Administratora Serwisu. 

2. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań celem umożliwienia jak największej dostępności Wykonawców Usług, w szczególności lekarzy specjalistów, tym niemniej nie gwarantuje dostępności Wykonawców Usług w terminach planowanych przez Pacjenta. Dostępność danych Usług Medycznych na bieżąco aktualizowana jest w Serwisie. 

3. Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych. Administrator Serwisu udostępnia te łącza Użytkownikom wyłącznie dla wygody i w celach informacyjnych. Z uwagi na fakt, że Administrator Serwisu nie ma kontroli nad zawartością treści innych stron internetowych, Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych odrębnych stron internetowych, ich zawartość, reklamy, produkty i inne udostępnione w ich ramach materiały (odnosi się to także do portali społecznościowych). 

4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora Serwisu skutki udostępnienia przez Użytkownika nazwy użytkownika i hasła do Konta osobom trzecim lub też nienależytego zabezpieczenia tych danych pozwalającego na ich uzyskanie i użycie przez osoby trzecie. 

 

X. Reklamacje 

1.W przypadku świadczenia usług, w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: AnandaMed sp. z o.o. ul. Librowszczyzna 6/1, 31-030 Kraków lub mailowo na adres biuro@anandamed.pl

3.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Użytkownika umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.

4.Administrator Serwisu rozpatrzy reklamacje w terminie maksymalnie 14 dni, licząc od dnia jej skutecznego złożenia.

5.Od decyzji Administratora Serwisu przysługuje prawo odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania. 

XI. Dane osobowe 

Zasady gromadzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera Polityka Prywatności stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

XII. Postanowienie końcowe 

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym https://anandamed.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego.

3.Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

4.Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

5.Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług medycznych Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).